Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Jouw naam, adres en woonplaats -jouw geboortedatum - de datum van de behandeling - een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ - de kosten van het consult

 

 Voor het volledige PRIVACYREGLEMENT

Voorbeeld van een behandel overeenkomst.

Algemene voorwaarden CAT

Algemene voorwaarden bij een behandeling